photo

Disclaimer

Op deze DC-Import site zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. DC-Import heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden. DC-Import maakt daarbij begruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden. DC-Import staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. DC-Import aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. DC-Import wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.
DC-Import garandeert evenmin dat de site foutloos of ononderbroken functioneren.

Op de DC-Import site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door DC-Import niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. DC-Import wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

DC-Import, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de DC-Import site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de DC-Import site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DC-Import, de inhoud van de DC-Import site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van DC-Import.

Op de DC-Import website en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.